Sažetak projekta:

Projekt IN PODUZETNIK potiče obrazovanje za poduzetništvo u suradnji s 8 strukovnih škola u 8 gradova Zagrebačke županije gdje će se održati 15 radionica s 200 učenika. Učenici će ostvariti kontakte s 2000 poduzetnika i prikupiti podatke za interaktivnu bazu podataka, čiji je cilj online informiranje i umrežavanje ključnih dionika kroz upotrebu ICT-a. Na 5 sajmova i 3 konferencije poticat će se suradnja između poduzetnika/obrtnika, poduzetničkih potpornih institucija, tijela lokalne i regionalne samouprave, obrazovnih institucija i građana, čime se potiče poduzetnička kultura u društvu.

Cilj projekta “ IN PODUZETNIK – I nteraktivna baza podataka poduzetnika” je poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju. Planiramo ojačati veze i suradnju između dionika - poduzetnika, kao osnovne ciljne skupine projekta, i potpornih poduzetničkih institucija (obrtničke komore, udruženja obrtnika i poduzetnika, i dr.), jedinica lokalne i regionalne samouprave te obrazovnih institucija, konkretno strukovnih srednjih škola na području Županije. Projekt predviđa 32 promotivne kampanje kroz sljedeće aktivnosti:

  • Izrada i pilotiranje nove jedinstvene baze podataka o poduzetnicima u Zagrebačkoj županiji: online informiranje i umrežavanje dionika (poduzetnici međusobno i s poduzetničkim potpornim institucijama, tijelima lokalne i regionalne samouprave, obrazovnim institucijama).
  • Poticanje obrazovanja za poduzetništvo i cjeloživotnog učenja: u suradnji s 8 strukovnih škola u 8 gradova Zagrebačke županije provest će se 15 radionica s 200 učenika.
  • Sudjelovanje na sajmovima u 5 gradova Zagrebačke županije - jačanje suradnje među dionicima.
  • Organiziranje 3 konferencije s ciljem promoviranja projekta, poticanja poduzetničke kulture i cjeloživotnog učenja. Kampanje tijekom projekta IN PODUZETNIK imaju za cilj potaknuti poduzetnike na upis u interaktivnu bazu podataka koja će omogućiti:
  • pristup ažuriranim podacima o poduzetnicima i obrtnicima;
  • pretraživanje obrta i obrtnika po nazivu, vlasniku, djelatnosti, sekcijama, mjestu, ulici, itd.;
  • olakšanu komunikaciju između potpornih institucija i poduzetnika/obrtnika (slanje e-mailova i sms poruka prema grupama/sekcijama) čime će se postići ciljano informiranje o sajmovima, edukativnim radionicama, natječajima i dr.;
  • praćenje aktivnosti obrtnika (sekcije, cehovi).

Osim toga, bit će dostupni statistički podaci po raznim kriterijima (npr. broj zaposlenih, prometi, ponuda/potražnja, površine, oprema, i dr.), steći će se uvid u stvarne potrebe poduzetnika i obrtnika i omogućiti stvaranje suradnji; korisnicima i široj javnosti omogućit će se pregled proizvodnih mogućnosti i uslužnih zanimanja; bit će lakši pristup EU tržištima i obrazovnim ponudama (stručno osposobljavanje i usavršavanje, cjeloživotno učenje).

Projektom će se razvijati i digitalna kompetencija jer će se koristiti moderna tehnologija za izradu baze podataka, ažuriranje i obradu podataka, pristup informacijama i komunikaciju između svih dionika.

Interaktivna baza podataka poduzetnika bit će dostupna na web stranici Zagrebačke županije.

Promotivni materijali

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zagrebačke županije.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja